AKTUALNOŚCI

SEKCJE

PROGRAM

REJESTRACJA

ABSTRAKTY

ZDJĘCIA

PARTNERZY ZJAZDUCZASOPISMA

Open Chemistry to czasopismo z 15-letnią tradycją. W 2015 roku zmieniło model publikacji na Open Access jednocześnie zmieniając swoją nazwę z Central European Journal of Chemistry na Open Chemistry. Znajduje się na liście czasopism indeksowanych przez Clarivate Analytics (dawne Thomson Reuters) z IF = 1,207 (obliczany za stary tytuł). Czasopismo jest międzynarodowe, a artykuły publikowane są w sposób ciągły, po pomyślnym przejściu procesu peer review. Artykuły opublikowane w Open Chemistry i CEJC są pobierane ze strony internetowej w formacie PDF około 2000 razy w miesiącu, co świadczy o dużej widoczności prac w Internecie oraz dużym zainteresowaniu czytelników.
Autorzy pracy zaakceptowanej do publikacji zobligowani są do wniesienia opłaty w wysokości 1000 Euro. Koszt publikacji pokrywa koszty przeprowadzenia procesu peer review, produkcję manuskryptu (typesetting and copyediting), długoterminowe udostępnianie artykułu na serwerze oraz promocję pracy. Każdy artykuł przechodzi też etap korekty językowej.
Dla uczestników konferencji redakcja „Open Chemistry” proponuje 50% zniżkę, czyli koszt publikacji wynosiłby 500 Euro. Jeśli znajdzie się więcej niż 10 chętnych autorów do publikacji, wówczas możliwe będzie opublikowanie artykułów w formie Special Issue.

W razie zainteresowania uczestników Zjazdu, redakcja przewiduje możliwość wydania zeszytu specjalnego czasopisma „Polimery,” zawierającego artykuły opracowane na podstawie zaprezentowanych referatów/komunikatów mieszczących się w profilu czasopisma.

Wybrane artykuły oparte na materiale oryginalnym zaprezentowanym podczas Zjazdu mieszczące się w profilu czasopisma mogą być opublikowane na zasadach określonych przez redakcję.

Uczestnicy Zjazdu PTCh mogą przysyłać prace związane z szeroko rozumianą tematyką przeróbki kopalin do druku w „Physicochemical Problems of Mineral Processing” w normalnym trybie przez internetowy system elektroniczny.

Referaty i komunikaty Zjazdowe mogą być opublikowane na łamach pod warunkiem ich zgodności z profilem czasopisma (prace muszą mieć aspekt utylitarny) i za zwykłą odpłatnością tj. 500,- zł netto za stronę artykułu w druku.